Активите на инвестиционните фондове у нас растат с над 15% към декември

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на декември 2023 г. възлизат на 9,753 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 15,7% на годишна база и с 8,3% на тримесечна. Това показват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове у нас в края на миналата година е 5,3%, при 5% от БВП към декември 2022 г. и 4,9% към края на третото тримесечие на 2023 г.

Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове се увеличават с 9 броя и към края на декември са 1517, като чуждестранните са с 13 повече и достигат 1364 броя, а местните са по-малко с един брой и падат до 153.

За три месеца намалението на фондовете е с 58 броя, като чуждестранните инвестиционни фондове растат с 57 броя, а при местните намалението е с 1 брой.

Размер и структура на активите

Към края на декември активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,144 млрд. лева, като спрямо година по-рано те се увеличават с 13,7%. На тримесечна база те растат с 8,3%.

Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 29,9% до 1,895 млрд. лева при 1,459 млрд. лева към декември 2022 г., а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти намаляват с 7,5% до 424,1 млн. лева при 458,5 млн. лева година по-рано.

За три месеца активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 197 млн. лева (11,6%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, и други растат с 4,5%.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 2,6% до 825,1 млн. лева към декември 2023 г. В сравнение със септември миналата година активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 3,4%.

Към края на декември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, е 60,3%, при 52,8% към декември 2022 г. и 58,5% към септември 2023 г.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 26,2% от общата сума на активите към декември 2023 г. при относителен дял от 30,6% към декември 2022 г. и 27,5% към септември 2023 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2023 г. спрямо година по-рано инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 18,7% до 1,316 млрд. лева, тези в акции/дялове на договорен фонд (ДФ) или инвестиционно дружество (ИД) растат със 16,1% до 1,060 млрд. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 1,2% до 559 млн. лева.

В сравнение със септември 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 8,5%, тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 4%, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, растат с 5,5%.

Към края на декември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41,9%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33,7% и ценни книжа, различни от акции – 17,8%, при съответно 40,1% за акциите и другите форми на собственост, 33% за акции/дялове на ИД и ДФ и 20,5% за ценни книжа, различни от акции към края на декември 2022 г.

От БНБ напомнят, че в края на септември 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41,8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 35,1% и ценни книжа, различни от акции – 18,3%.

В централната банка изчисляват, че към края на четвърто тримесечие на 2023 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 66,5%, и в евро – 29,4%, при съответно 64,6% и 30,9% към декември 2022 г. Към септември 2023 г. активите, деноминирани в български лева са 67,2%, а тези в евро – 28,5%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2023 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 13,9% до 1,617 млрд. лева при 1,419 млрд. лева към края на декември 2022 г., а в останалите държави от Европейския съюз – с 16,6% до 1,114 млрд. лева при 955,2 млн. лева към края на декември 2022 г.

В сравнение със септември 2023 г. инвестициите в България се увеличават със 7,6%, а в останалите държави от Европейския съюз – с 6,1%. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 55,1% към декември 2023 г. при 54,8% към края на 2022 г. и 54,4% към септември 2023 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз, към декември 2023 г. е 37,9% при 36,9% към края на 2022 г. и 38% към септември 2023 година.

Размер и структура на пасивите

Към 31 декември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6,608 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2022 г., те се увеличават с 16,6%.

За три месеца размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България растат с 8,3%.

От БНБ информират, че по институционални сектори към края на четвърто тримесечие на миналата година задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 22% до 4,356 млрд. лева при 3,569 млрд. лева към декември 2022 г.

Пасивите към сектора на домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, растат с 6,2% до 1,093 млрд. лева към декември 2023 г. при 1,029 млрд. лева към края на четвърто тримесечие на 2022 г.

Източник: Investor.bg