Активите на пенсионните фондове надхвърлиха 21 млрд. лева в края на юни

Активите на частните фондове, в които българите се осигуряват за допълнителна пенсия, преминаха 21 млрд. лв. 

Към 30 юни 2023 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват до 21,079 млрд. лева, като на годишна база се повишават с 14,08 на сто, а спрямо края на 2022 г. ръстът е с 9,70 на сто. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15,10 на сто на годишна база. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9,79 на сто и 6,07 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4,26 на сто.

Според информацията, обобщена на база на отчетите, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор, общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към средата на 2023 година е 4 965 310 души, като нараства на годишна база със 77 649 лица, или 1,59 на сто.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове (УПФ) – 80,29 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,97 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са общо 1,25 млрд. лв. и се увеличават с 16,15 на сто в сравнение с първото полугодие на 2022 г. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 19,73 на сто, а в професионалните пенсионни фондове 15,59 на сто. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към края на юни са 16 096, от които 1 695 пенсионери и 14 401 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първото полугодие от фондовете са изплатени малко над 1,83 млн. лв. за пенсии, над 29,35 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии е 225,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399,08 лв.

В сравнение с първото полугодие на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто.

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg