Бюджетният дефицит за август е наполовина по-малък от очакваното

Бюджетният дефицит за август възлиза на 51,9 млн. лв., близо наполовина по-малко от прогнозираните 100 млн. лв., съобщават от Министерството на финансите, базирайки се на месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП).

Приходите, помощите и даренията по КФП към август са в размер на 42,47 млрд. лв. или 61,1% от годишните разчети . Постъпленията нарастват с 3,17 млрд. лв. (8,1%) спрямо отчетените към август 2022 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 3,6 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 437,1 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.  

Разходите по КФП възлизат на 42,52 млрд. лв., което е 57,4% от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4,92 млрд. лв. (13,1%). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други. 

Нелихвените разходи са в размер на 41,02 млрд. лв., което представлява 57,9% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 37,87 млрд. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3,11 млрд. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 43,8 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 386,3 млн. лв. (46,9% от планираните за 2023 година).

Размерът на фискалния резерв към края на август е 12,36 млрд. лв., в т.ч. 12,05 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,31 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Източник: Investor.bg