„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ продължава да отчита спад на приходите и печалбата

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ продължава да отчита спад на приходите и печалбата и през първата половина на 2023 г.

Общите продажби на дружеството се понижават с 16,5% до 59,942 млн. лева към края на юни от 71,801 млн. лева към края на юни 2022 г., според консолидирания отчет на групата, публикуван на сайта x3news.com.

Разходите на компанията обаче спадат по-бавно, което води до по-силно свиване на печалбата към края на юни.

Пониженията засягат българския и сръбския пазар, които са основни за групата, както и пазарите в Западните Балкани като цяло. Спад има и в основни за групата сегменти, като решения за телеком оператори и частични облачни решения.

Продажби на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ по пазари

Най-силен натиск на продажбите на групата оказва спадът на продажбите на „Комутел“, „ТБС Черна гора“, „Телелинк Босна“ и „Телелинк Словения“ заради занижените приходи от традиционни клиенти от регионалния телекомуникационен сектор и липсата на съществени приходи от публични проекти. В този сегмент през първата половина на миналата година бяха отчетени значителни приходи.

Операциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ в Хърватия отчита ръст от 118% за периода, но това не успява да компенсира пониженията в останалите държави от Западните Балкани и общото понижение на продажбите в региона достига 31% в сравнение с първото полугодие на 2022 г.

В резултат дружествата от региона отчитат занижен комбиниран принос към консолидираните продажби с дял от 34% (в сравнение с 41% през първото шестмесечие на 2022 г.).

По-умерено, но съществено понижение от 11% отбелязват и продажбите, реализирани от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. То увеличава приходите от международни клиенти и запазва близки по размер общи продажби към клиенти от публичния и частния сектор извън сферата на телекомуникациите като цяло. Значително спадат обаче приходите от традиционни клиенти от телекомуникационния сектор.

Дружеството все още формира основен дял от приходите на групата – 62% в сравнение с 58% по същото време на миналата година, въпреки спада на приходите му.

Същевременно комбинираните продажби от регион Югозападни Балкани отбелязват ръст от 208% към края на юни в сравнение с края на юни 2022 г. основно в резултат от възстановяването на приходите от публични проекти в Северна Македония. Бизнесът в региона обаче формира само около 3% от приходите на групата и ръстът не може да повлияе общите приходи.

От другите пазари над двоен ръст има в Германия и приходите там за периода достигат 1,384 млн. лева. С 22% се увеличават приходите от САЩ, но и те са с малък дял за групата, като достигат 1,047 млн. лева към края на юни. Приходите, реализирани в България, спадат с 14% до 32,791 млн. лева през първото шестмесечие в сравнение с 38,262 млн. лева година по-рано.

Приходи на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ по сектори

Приходите от един от важните сегменти за групата – решенията за телеком оператори, се свиват с 31% към края на юни в сравнение с края на юни 2022 г., до 13,462 млн. лева от 19,596 млн. лева.

Корпоративните мрежи се превръщат в сегмента, който вече има най-голям принос за приходите на групата. Приходите от този сегмент се увеличават с 58% за отчетния период до 20,249 млн. лева от 12,81 млн. лева година по-рано.

В сегмента модерно работно място също има съществен ръст – 73% за една година, и приходите достигат 13,636 млн. лева в сравнение със 7,861 млн. лева година по-рано. Този сегмент става втори по значимост източник на консолидираните приходи на групата за периода.

При частичните облачни решения има спад от 50% за полугодието на годишна база до 7,441 млн. лева от 14,981 млн. лева. При програмните услуги спадът е 98% до 240 хил. лева от 10,915 млн. лева, а при информационната сигурност спадът достига 21% до 1,931 млн. лева от 2,434 млн. лева.

В сегмента публични облачни решения ръстът достига 13% до 738 хил. лева от 653 хил. лева, а при компютрите и периферията – 170% до 1,521 млн. лева от 562 хил. лева. Силният ръст на сегмента компютри и периферия е заради реализирани през текущия период съществени доставки за традиционен клиент от българския телеком сектор.

Финансово представяне

Само през тримесечието продажбите на групата достигат малко под 32,9 млн. лева при 40,3 млн. лева година по-рано, което представлява спад от малко над 18% на годишна база.

Общите разходи на дружеството намаляват с 9,62% до 62,684 млн. лева към края на юни от 69,361 млн. лева към края на юни 2022 г., като спадът е свързан с по-малките продажби заради балансовата стойност на продадените активи.

По други разходни пера има обаче увеличение, като най-съществено е това за персонал – близо 30% до 10,264 млн. лева от 7,949 млн. лева.

Разходите за външни услуги се повишават с 8,53% до 35,264 млн. лева за отчетния период от 32,492 млн. лева.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ отчита печалба в размер на 1,297 млн. лева за полугодието при 4,823 млн. лева за полугодието на 2022 г., което е със 73,1% по-малко на годишна база.

Дружеството „гори“ пари – нетният паричен поток от оперативна дейност е отрицателен в размер на почти 15,6 млн. лева. Само паричният поток от финансова дейност е положителен, но заради заеми в размер на 17,851 млн. лева при малко над 3 млн. лева по същото време на миналата година.

Паричните средства към края на юни намаляват до 4,239 млн. лева от 10,589 млн. лева към началото на годината и 11,315 млн. лева към края на юни 2022 г.

В последната година акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ поевтиняват с малко под 25%, а пазарната оценка достига 118,75 млн. лева, според данни на БФБ.

Източник: Investor.bg

Източник: Investor.bg