Проспект за първично публично предлагане

ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 3 868 000 ДЯЛОВЕ ОТ
УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА НДФ „КОНКОРД ФОНД – 7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП“

Първоначален проспект, публикуван на – 25.09.2020 г.
Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ 

Заявка за записване
График за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп
Съобщение за увеличение на капитала
Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите дялове