Доверително управление

Доверителното управление на финансови активи представлява услуга за управление на индивидуални портфейли от парични средства и финансови инструменти. При доверителното управление всички основни характеристики на портфейла могат да се пригодят към нуждите и изискванията на клиента – риск, очаквана доходност, ликвидност, дюрация, сегментиране и др.