Продукти

Акции

Акциите представляват дял от капитала на дадена компания. Търговията с тях се осъществява на борсите, чрез инвестиционен посредник. Предимствата на търговията с акциите са следните:

1.Право на собственост върху пропорционален дял от капитала;

2.Право на ликвидационен дял, в случай на фалит;

3.Право на получаване на дивидент;

“АВС Финанс” AД предлага търговия с акции при цени в реално време, ниски комисионни и моментално изпълнение на поръчки.

Облигации

Облигация е финансов актив с фиксирана доходност, който осигурява дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Всъщност, всички облигации са вид дълг (дългови ценни книжа). Tе представляват документ за заем, който е ефективно обещание за плащане, направено от емитента на облигации към притежателя им съгласно условията на инструмента.

Деривативни инструменти

Деривативните инструменти са финансови инструменти, базирани върху даден актив (ценна книга, пазарен индекс, стока или друг финансов инструмент, вкл. и друг деривативен) наречен базов актив. Характерното при тези инструменти е, че моментът на доставката на базовия актив е отдалечен във времето от момента на сключване на сделката. По тази причина, договорите, които материализират деривативния инструмент, се наричат още и срочни контракти.

Фючърси

Фючърсният контракт (futures) е стандартизиран борсово търгуван деривативен инструмент, който задължава купувача да закупи (а продавачът да продаде) определен актив или финансов инструмент на точно определена бъдеща дата и цена. Параметрите по фючърсния контракт са стандартизирани за улесняване на търговията им на фючърсните пазари. Фючърсните контракти върху суровини обикновено са с реална доставка на актива, докато тези върху финансови инструменти приключват с парично разплащане. Характерното при търговия с фючърсни контракти е, че се използват за хеджиране от промяна в цената на базовия актив, както и чисто спекулативно;

Опции

За разлика от фючърсния контракт опцията (option) дава правото, но не и задължението на притежателя й да купи/продаде определен актив на определена цена през даден период от време. Използва се както за спекулативни цели, така и за хеджиране на позиции. Цената на опцията най-силно се влияе от времето до падежа й и цената на базовия актив;

Варант

Варантът (warrant) представлява финансов инструмент, който дава право на притежателя да запише книжа до определена бъдеща дата на предварително определена цена. В момента на издаване на варанта, обикновено настоящата цена е по-висока от тази на упражняване. За разлика от опциите, варантите са с доста по-дълъг живот и се издават от самите компании;

Форуърд контракт

Форуърдният контракт (forward) е нестандартизиран договор между две страни съответно да купят или продадат даден актив на определена бъдеща дата при предварително договорена цена. Форуърдният контракт, за разлика от фючърсния контракт, се търгува извънборсово и параметрите по договора между двете страни не са стандартизирани. При този тип инструменти всяка от страните е изложена на кредитния риск на насрещната страна по договора;

Суап

Суапът (swap) е деривативен финансов инструмент и представлява договореност за размяна на купонни, валутни, лихвени или друг вид плащания между две страни като базовият актив, върху който се начисляват задълженията, не се разменя. Плащанията са под формата на валутни потоци между двете страни така, че валутният и лихвен риск да бъдат минимизирани и бъдещият паричен поток да отразява по-добре промяната в активите и задълженията на компанията. Повечето суапи се търгуват извънборсово.

Суровини

Пазарите на суровини са една от най-старите форми на търговия в света. Те имат ниска корелация спрямо традиционните инвестиционни класове, като акции и облигации, затова представляват подходящо средство за диверсификация на портфейла. Суровините са реални непарични активи и предлагат защита срещу инфлационните тенденции. Бързото и стабилно покачване на цените при суровините след глобалната финансова и икономическа криза показва колко устойчиви са фундаменталните принципи. Въпреки че винаги е възможно да се стигне до понижение на цените, в близко бъдеще съотношението между търсене и предлагане предполага продължаващо покачване на цените при суровините.

Петрол

Широкото приложение на петрола, не само като енергиен източник, но и посредством продуктите, получени след рафинирането му, го правят изключително привлекателен за инвеститорите. Промените в неговата цена са резултат както от икономически, така и от геополитически събития. Реално цените на петрола имат ефект върху всичко около нас и цялата ни покупателна способност. Има различни видове суров петрол, които се търгуват на международните финансови пазара като основните са два:

1.WTI(West Texas International) или американски суров петрол. Изнася се по цял свят, но се добива и преработва основно в САЩ.

2.Brent. Брент е малко по-често срещан и по-голяма част от настоящите цени на петрола се определят спрямо него.

Експозиция в цените на петрола може да се получи по няколко начина като най-популярните инструменти са петролни фючърси, акции на петролни компании, петролни ETF-и. За тези инвестиции в петрол ще ви е нужен надежден инвестиционен посредник. Всяка от изброените по-горе опции носи рискове и всеки инвеститор трябва на избере най-подходящата за него опция, като вземе предвид личните си финансови цели и възможности.

Борсови индекси

Борсовите индекси следят движението на определена група акции на публично търгувани компании. Повечето държави имат свои собствени индекси, които следят икономическото представяне на страната. В САЩ основните борсови индекси са S&P 500, Nasdaq100 и Dow Jones Industrial Average. В България основния индекс, които следи представянето на 15-те най-големи компании в страна се нарича SOFIX.Важно е да се знае, че посоката на движение на борсовия индекс не означава, че всички отделни акции се движат нагоре или надолу. Има  множество различни методи за оценяване на индекси, като най-популярните са:

  1. По пазарна капитализация. При този метод акциите в индекса се претеглят спрямо пазарната капитализация на отделните компании. Най-голямата компания по пазарна капитализация има най-голяма тежест при определяне на цената на индекса.
  2. Равно тегло. Тук Възвръщаемостта на всяка акция в индекса се изчислява, след това се сумират всички суми и се дели на броя на акциите в индекса.
  3. По цена на акция. При този метод акцията с най-скъпата цена има най-голяма тежест в индекса.

Предимствата на инвестиции в борсови индекси включват – експозиция в най-големите икономики в света, възможност за диверсификация на портфейл, висока ликвидност, защита на съществуващия капитал от инфлация.