За нас

“АВС Финанс” AД е инвестиционен посредник от небанковия сектор, базиран в София. Компанията има за цел да бъде водеща в сектора, предоставяйки модерни решения за вашите инвестиции.          

Ние сме лицензирана инвестиционна компания, специализирана в предоставянето на инвестиционни и консултантски услуги на дружества в различна фаза на растеж и от различни сектори. Нашият екип има богат опит в инвестиционното банкиране, привличането на капитал, стратегическото консултиране.

Лиценз на дружеството

Лиценз от КФН ABC Finance

Дружеството е посветено в предоставянето на стойност на нашите клиенти по начин, който им помага да реализират пълния си потенциал. Предлагаме дългосрочен подход за инвестиции, изграждайки силни връзки с нашите партньори. Ние се стремим да бъдем доверен партньор за нашите клиенти и да им помогнем да се ориентират в непрекъснато променящата се бизнес среда.

Разбираме, че инвестирането може да бъде сложно и непознато като процес. Ето защо ние се ангажираме да предоставяме на клиентите ни персонализирано обслужване и  индивидуални решения. Нашият екип от професионалисти е на разположение, за да отговори на всички ваши въпроси и да ви помогне с всички решения, които трябва да вземете.

“АВС Финанс” АД е вписано в Търговския регистър, с: ЕИК 200511872, и в регистъра на Комисията за финансов надзор (“Комисията”) под № РГ-03-0230 от 12.01.2009 г, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Т.Александров 117 (“Посредника”).

Членство

Посредникът е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности с решение на Комисията. Посредникът има право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по занятие, както следва:

(а) Инвестиционни услуги и дейности, състоящи се в:

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
 • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
 • управление на портфейл;
 • предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
 • предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка

(б) Допълнителни услуги, състоящи се в:

 • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 • предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето което предоставя заема участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 • предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 • инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
 • по чл. 5 ал. 2 и т. 1 – 5 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви “г”, “д”, “е” и “и” от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по букви “а” и “б”.

Основна цел на ИП „АВС Финанс“ АД е в периода 2023-2025 г. да се утвърди като водещ инвестиционен посредник на българския пазар в областта на:

 • Предоставяне на брокерски услуги във връзка с търговия на българския и международни пазари
 • Предоставяне на инвестиционни консултации и анализи
 • Посредничество при сделки за първично и вторично публично предлагане, листинг на различни пазари
 • Посредничество при структуриране на облигационни емисии
 • Услуги на довереник на облигационери
 • Развитие на платформа за търговия на българския и чуждестранни пазари
 • Посредничество при сделки по сливания и придобивания на компании
 • Поемане на емисии
 • Привличане на компании за листинг на БФБ, BEAM пазара и др.
 • Осъществяване на консултации относно оптимизиране на капиталовата структура на компании
 • Въвеждане на дистанционен способ за идентификация и приемане на поръчки от клиенти
 • Доверително управление на портфейли на индивидуални, корпоративни и институционални клиенти
 • Разработване на продукти в рамката на развитие на устойчивостта и зелените инвестиции
 • Развитие на депозитарни услуги за клиенти
 • Развитие на дейности в областта на зелените финанси, като например структуриране на облигационни заеми на зелени облигации за общини, компании и т.н.
 • Други сделки, свързани с обхвата на лиценза на ИП.