Брокерски услуги

Търговия с ценни книжа на БФБ

Българските публични компании се котират на БФБ – София. Търговията на БФБ се извършва чрез поръчка за покупко-продажба лично в наш офис,

на телефон: +359 2 816 43 48 или имейл info@abc-finance.eu, или директно чрез платформата ни “АВС трейдър”.

Документи:

      I.          За физически лица

 1. Договор за брокерски услуги.
 2. Уведомление за поверителност – GDPR – подпис на всяка страница.
 3. Декларация за видна политическа личност – по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.
 4. Декларация по чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
 5. Декларация за произход на средствата – по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.
 6. Заверено „Вярно с оригинала” и подпис на копие от документ за самоличност на клиента.
 7. Въпросник по ЗМИП.
 8. Анкетна карта за целесъобразност/уместност на инвестиционната услуга.
 9. Информационна карта за категоризация на клиента.
 10. Декларация за отказ от предоставяне на информация по т.8.
 11. В случаите, когато има наследство по партиди:
  • заверено „Вярно с оригинала” и подпис на копие от Удостоверение за наследници;
  • заверено „Вярно с оригинала” и подпис на копие от Договор за доброволна делба – когато наследниците са няколко.
 12. В случаите, когато има Пълномощник:
  • заверено „Вярно с оригинала” и подпис на копие от документ за самоличност на клиента упълномощител – заверява се от пълномощника;
  • заверено „Вярно с оригинала” и подпис на копие от документ за самоличност на пълномощника;
  • пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие;  
  • документ, удостоверяващ банкова сметка на клиента.

Забележка: Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.

При идентифицирането на физически лица се събират данни за:

 • три имена;
 • дата и място на раждане;
 • официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
 • всяко гражданство, което лицето притежава.
 • валидността на официалния документ за самоличност;
 • телефонен номер на клиента и/или пълномощника;
 • e-mail – на клиента и/или пълномощника;
 • адрес за кореспонденция с клиента.

Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички изброени данни, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на клиента, и снемане на копие от тях.

    II.          За юридически лица

 1. Договор за брокерски услуги.
 2. Уведомление за поверителност – GDPR – подпис на всяка страница.
 3. Декларация за видна политическа личност – по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.
 4. Декларация по чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
 5. Декларация за произход на средствата – по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.
 6. Декларация за действителен собственик – по чл. 59, ал. 1, т. 3  от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 7. Въпросник по ЗМИП.
 8. Анкетна карта за целесъобразност/уместност на инвестиционната услуга.
 9. Информационна карта за категоризация на клиента.
 10. Декларация за отказ от предоставяне на информация по т.8.
 11. Заверено „Вярно с оригинала”, подпис и печат:
  • копие от документ за самоличност на представляващия дружеството;
  • копие на Удостоверение за актуално съдебно състояние, съдебно решение, удостоверяващо правото на представителна власт, ако юридическото лице е/не е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър;
  • устав на дружеството;
  • копие от ТР на дружеството.
 12. В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране – заверено „Вярно с оригинала”, подпис и печат копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.
 13. Заверени „Вярно с оригинала” копия на съответни легализирани документи, удостоверяващи регистрацията, управлението и представителната власт за чуждестранни юридически лица.
 14. Документ удостоверяващ банкова сметка на клиент.
 15. Заверено „Вярно с оригинала”, дата, подпис и печат копие на LEI код. 

Забележка: При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се събират данни за:

 • наименованието;
 • правно-организационната форма;
 • седалището;
 • адреса на управление;
 • адреса за кореспонденция;
 • актуалния предмет на дейност;
 • срока на съществуване;
 • контролните органи, органите на управление и представителство;
 • вида и състава на колективния орган на управление;
 • основното място на търговска дейност.