Услуги

Фирмите за инвестиционно посредничество предоставят различни услуги, за да помогнат на физически лица и предприятия да вземат информирани решения относно своите инвестиции.

Тези услуги включват:

 • Инвестиционни съвети
 • Инвестиционно проучване
 • Търговия
 • Финансово планиране
 • Инвестиционно банкиране
 • Попечителски услуги
 • Онлайн услуги
 • Довереник на облигационерите

Допълнителни услуги свързани с обхвата на лиценза на ИП

Разработване на продукти в рамката на развитие на устойчивостта и зелените инвестиции

Развитие на дейности в областта на зелените финанси:

 • структуриране на облигационни заеми на зелени облигации за общини, компании и т.н

Развитие на депозитарни услуги за клиенти

 • Администриране и съхранение на финансови инструменти.
 • откриване и водене на сметки за финансови инструменти,
 • издаване на удостоверителни документи на притежателите на финансови инструменти,
 • прехвърляне на финансови инструменти, администриране на корпоративни събития и др.

Онлайн услуги

Дружеството предоставя достъп до онлайн брокерски сметки и други услуги като управление на портфолио и анализ на ефективността.

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
 • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
 • управление на портфейл;
 • предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
 • предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка

Услуги, състоящи се в

 • Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 • Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето което предоставя заема участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 • Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;