Тарифа

ТАРИФА ЗА СТАНДАРТНОТО КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ, КАКТО И ВИДА И РАЗМЕРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА КЛИЕНТИ, АКО ТЕ НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

ИП АВС Финанс АД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които АВС Финанс АД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите
на съответните институции – Централен депозитар АД, “Българска фондова борса -София” АД и др.
Настоящата тарифа е одобрена с протокол на заседание на СД на ИП АВС Финанс АД от 24.04.2018 г.