Посредничество

Посредничество при сделки за първично и вторично публично предлагане, листинг на различни пазари:

  • IPO (initial public offering)
  • SPO (secondary public offering)
  • BEAM –  презентация
  • BSE (Bulgarian stock exchange) –  акции и облигационни емисии
  • Листинг на Люксембург:

LuxSE

Люксембургската фондова борса предлага регулиран пазар, Bourse de Luxembourg (BdL), и многостранна система за търговия, Euro MTF. Регулираният пазар е допустим за европейски паспорт. Правилата и разпоредбите се прилагат и за двата пазара и двете работят на платформата OPTIQ, хоствана от европейските парични пазари на Euronext. Системата е в състояние да обработва изключително големи обеми бързо. Големи мултинационални компании като ArcelorMittal, RTL Group и SES избраха да се листнат на Люксембургската фондова борса.

Люксембургското корпоративно право също така позволява емитирането на акции с различна номинална стойност, като по този начин предлага допълнителни опции за структуриране. В допълнение към акциите, люксембургско дружество може да емитира привилегировани акции и различни други инструменти, подобни на собствения капитал, със или без право на глас.

5 стъпки за листване

  1. Изберете пазар
  2. Подготвяне на Проспект
  3. Подаване на Проспект
  4. Листинг и разрешение за търговия.
  5. Отчитане след листване

Листинг на Франкфурт 

Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®, Франкфуртската фондова борса) е един от най-големите центрове за търговия с ценни книжа в света. С дял от оборота от около 90 процента, тя е най-голямата от седемте фондови борси в Германия. Deutsche Börse AG управлява Франкфуртската фондова борса, юридическо лице по публичното право. В това си качество осигурява функционирането на борсовата търговия. През 1990 г. администрацията и дейността на Франкфуртската фондова борса бяха прехвърлени от Франкфуртската търговско-промишлена камара на новооснованата Frankfurter Wertpapierbörse AG, която малко след това стана Deutsche Börse AG. Така Франкфуртската фондова борса формира ядрото на днешната Deutsche Börse Group.

Франкфуртската фондова борса улеснява усъвършенствани електронни системи за търговия, сетълмент и информация. По този начин той е в състояние да отговори на постоянно нарастващите изисквания на трансграничната търговия. Освен специализираната търговия на Франкфуртската фондова борса, нейната напълно електронна система за търговия Xetra® е една от водещите платформи за електронна търговия в света. С пускането на пазара на Xetra през 1997 г. Франкфуртската фондова борса успя не само да укрепи собствената си конкурентна позиция. Той също така създаде атрактивни рамкови условия за чуждестранни инвеститори и участници на пазара.

Днес Франкфуртската фондова борса е международен търговски център. Това се отразява и в структурата на участниците в него. От приблизително 200 участници на пазара, приблизително половината са от страни, различни от Германия.

Облигационни емисии

Определяне на параметрите на облигационната емисия (лихва, срок, размер и т.н.), които най-адекватно да отговарят на желанията и защитават интереса на инвеститорите и емитента. Изготвяне на всички необходими документи за първичното предлагане до частни инвеститори и допускането й до търговия на БФБ-София. Консултации във връзка с последващите ангажименти на емитента, произтичащи от облигационната емисия.

Довереник на облигационери

Довереник на облигационери, която включва: Анализ на финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации; Предоставя доклади на регулирания пазар и до Комисия по финансов надзор съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации и състоянието на обезпеченията по облигационни емисии; Предприема действия съгласно изискванията на ЗППЦК за защита правата на облигационерите; Съдействие при въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.

Сливания и придобивания

Сливане се случва, когато две или повече компании се договарят и решават да продължат дейността си като една компания.

Придобиване е процес, чрез който една компания поема контролно участие (или значителен миноритарен дял) в друга компания. Придобиванията често се правят като част от стратегията за растеж на компанията.

Поемане на емисии

Организиране и посредничество при емитирането на емисии на корпоративни клиенти и общини.