Инвестиционни консултации и анализи

Инвестиционни консултации и анализи:  Ние проучваме и анализираме различните инвестиционни продукти, с цел да се идентифицират тези, които най-добре отговарят на целите на инвеститора.

Анализ на компания

Цел

Целта на услугата е да осигури финансов анализ за развитието на една компания, като задълбочено изследва нейните финансови отчети и всички финансови показатели за ефективност, чрез които тя може да се сравнява сама със себе си или със своите преки конкуренти. Също така се прави същият анализ и за индустрията, в която оперира компанията, като се съставят сборни отчети на водещите 10 или повече компании, както и на всички компании, за да се изчислят средните за индустрията финансови показатели за ефективност и тези на водещите компании.

Обекти на анализа са:

 • Финансовите отчети на компанията за последните 5 години, с изчисляване на многобройни финансови показатели за ефективност в тяхното развитие;
 • Класация на значимите компании от индустрията по различни показатели;
 • Съставяне на сборни финансови отчети на водещите 10 или повече компании, както и на всички компании от индустрията, и изчисляване на средните за индустрията финансови показатели;
 • Развитието на пазара в последните 5 години по ключови показатели като приходи, печалба, заети лица, ефективност и т.н.;
 • Съпоставка на финансовите показатели за ефективност на компанията със средните стойности на показателите на водещите компании и на всички компании от индустрията.

Доклад от анализа

Прегледът приключва с доклад, който съдържа анализ на финансовите отчети и показатели на компанията, съпоставени с пазара в индустрията, средните за индустрията финансови показатели и тези на водещите компании в нея. Това включва множество таблици и графики за по-лесно разбиране на огромното количество финансови данни.

Анализ на капиталови структури

Методика

 1. Анализ на общата структура на капитала;
 2. Анализ на структурата на собствения капитал;
 3. Анализ на структурата на привлечения капитал (пасивите);
 4. Анализ на влиянието на промените в капиталовата структура върху рентабилността на капитала – на целия инвестиран капитал, на собствения капитал, на привлечения капитал, на постоянния капитал.

Информация

Въпросът за капиталовата структура и методиката за нейния анализ е важен и актуален на всички фази и етапи по време на дейността на всяко предприятие. По-важните причини за това са:

1) Общата структура на капитала показва финансовата независимост или зависимост на предприятието от привлечени капиталови източници;

2) От съотношението между краткосрочните и дългосрочни пасиви зависи финансовото напрежение по време на осъществяване на дейността на предприятието;

3) Редица съотношения в пасива на счетоводния баланс по същество са част от системата от относителни показатели за анализ и оценка на финансовата стабилност на предприятието;

4) Капиталовата структура, изразяваща относителните дялове на отделните капиталови източници (краткосрочни и дългосрочни) за финансиране на дейността, дефинира имуществената структура на предприятието;

5) Начинът на финансиране на активите (дълготрайни и краткотрайни) със съответни капиталови източници (дългосрочни или краткосрочни) показва дали предприятието е изпълнило или не е изпълнило златното правило за финансиране на бизнеса.

Анализ на пазари

Анализ на пазара е всеобхватно проучване на текущата пазарна среда, в която вашата организация работи, продава своите продукти и услуги.

Анализът на пазара трябва пределно ясно да отговаря на следните въпроси:

1. Каква е перспективата за предвижване на избрания продукт в дадения регион? Продукта трябва да бъде търсен, т.е. полезен, популярен и в същото време да не е много скъп за населението.

2. Какво е нивото на капацитет и насищане на пазара? Кои са конкурентите? Продуктът не трябва да има прекалено много конкуренти, които напълно отговарят на търсенето защото вашия продукт ще се загуби на техния фон.

3. Как може да се произвежда и продава продукта в дадения регион? Това са принципни данни, които ще дадат представа колко бързо ще се върнат вложените средства.

4. Кой е потребителя? Ясното виждане на едрото на своята аудитория дава представа за това, каква трябва да бъде маркетинговата стратегия и ценовата политика.

Анализът на пазара дава цялостна представа за: обема на пазара, динамиката на неговото развитие, нивото на цените, конкурентната среда, перспективите за вашата компания и продукти, общите условия на пазара и възможностите за достъп до него.   Той е  в равна степен е необходим както за компаниите, които са в него и  искат да задържат позициите си и да се развиват, така и за тези, които сега навлизат в пазара.

Нива на анализ на пазара

Пазарът, това е реална или виртуална плоскост, в която става парично-стоков обмен между субектите на пазара. Понятието за пазара е толкова многостранно и всеобхватно, че е прието да се говори за международни, национални, регионални, секторни пазари, пазарни специфични продукти и т.н.

Анализът на тясно специализираните пазарни ниши трябва да се предхожда от задълбочено проучване на по-широките индикатори (обща пазарна FMCG като цяло). За целта се провежда комплексен анализ на следните нива:

-Общ анализ на пазара (включително международни и национални икономически показатели: природни, производствени, трудови и финансови ресурси, политически и икономически фактори, които влияят върху развитието на пазарите, на търсенето и предлагането на тези пазари, нивото на цените)

 • Отраслеви анализ на пазара ( отразява текущата ситуация в избрания отрасъл в мащабите на страните или света);
 • Анализ на пазара на отделен продукт ( ясно и подробно отразява положението на конкретния продукт по всички маркетингови позиции в рамките на региона, страните и света като цяло).

Винаги имайте предвид, че на ефективността на насърчаване на продажбите могат да повлияят най-непредсказуеми фактори. Например, национален, културен, климатичен и т.н. За да се избегнат недоразумения, аналитиците трябва да вземат предвид всяка малка подробност.

Набиране на информация  относно  анализиране на съответните пазари и за определянето на предприятия със значително въздействие върху пазара

За целите на анализа на съответните пазари комисията писмено изисква от предприятията, необходимите ѝ документи и информация, като:

 1. описание на предлаганите мрежи и/или услуги;
 2. приходи, разходи и инвестиции;
 3. цени на предлаганите услуги;
 4. обем и вид на реализирания трафик;
 5. брой абонати/потребители;
 6. технически и технологични параметри и характеристики на предоставяните обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, например: структура и описание на електронните съобщителни мрежи, чрез които се предоставят съответните услуги; описание на точките, в които се предоставят услугите – ниво в мрежата, интерфейси и др.; посочване на елементите от мрежите, които участват при предоставяне на съответните услуги; капацитет на мрежата и др.

Анализ и оценка на съответни пазари и определяне на предприятия със значително въздействие

 • Въз основа на събраната информация по реда комисията извършва анализ на съответния пазар, който има за цел да оцени наличието на предпоставки, възпрепятстващи функционирането на пазара и свободната конкуренция, които могат да позволят на едно или повече предприятия – участници на съответния пазар, самостоятелно или съвместно да имат господстващо поведение до степен на съществена независимост от конкуренти, клиенти и крайни потребители.
 • Комисията анализира ефективността на конкуренцията на съответния пазар в съответствие с методите и принципите на конкурентното право.
 • Ефективна конкуренция на съответния пазар е налице, когато нито едно предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, самостоятелно или съвместно с други предприятия няма значително въздействие върху този пазар.
 • В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятия, които самостоятелно или съвместно имат значително въздействие върху съответен пазар, и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения.
 • Предприятие със значително въздействие върху пазара е предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т.е. позиция на икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, клиенти и крайни потребители.
 • Самостоятелно значително въздействие върху съответния пазар е налице, когато дадено предприятие индивидуално се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т. е. позиция на икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, клиенти и крайни потребители.

Технически анализ

Технически анализ е умението да разчитаме графиките на финансовите инструменти. Графиката записва движенията на цените и ги представя под формата на диаграма от исторически данни. Когато наблюдаваме дадена графика, можем да открием определени модели, които са се повтаряли много на брой пъти в миналото. Според теорията на техническия анализ, ако даден модел е бил наблюдаван в миналото и след него е последвало понижение или повишение на цената, то същото нещо е много вероятно да се повтори отново.            С други думи, техническият анализ използва миналото, за да ни даде сигнал накъде ще продължи цената в бъдеще. На база на това може да се вземе решение, дали сегашният момент е добър за покупка, дали е добър за продажба или е по-добре да изчакаме и да не правим нищо.

Консултации относно оптимизиране на капиталовата структура на компании