Емисия на дялове „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”

Уважаеми инвеститори,
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД регистрира емисията дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп” в Централен Депозитар АД. На всички притежатели на дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп” са открити лични сметки по регистър при Централен Депозитар АД, за които ще получат Удостоверения за притежаваните финансови инструменти.