Решение на БФБ за допускане до търговия

Уважаеми инвеститори,
Във връзка с проведено заседание на БФБ- София АД по Протокол №29/18.08.2016 год. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на БФБ-София АД, следната емисия:
– Емитент: НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп;
– Наименование на латиница: Concord Fund-7 South-East Europe;
– ISIN код: BG9000008169;
– ЕИК: 177037222;
– Размер на емисията: 967 000 броя дялове;
– Номинална стойност на един дял: 10.00 /десет/ лв.;
– Вид: обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми; дяловете ще се предлагат само в Република България;
– Присвоен борсов код: CODA;
– Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая;
– Дата на въвеждане за търговия: 25.08.2016 г. /четвъртък/;
– Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 10.00 лв.;
– Пазарната партида за търговия: един дял.