Проспект за първично публично предлагане за увеличение на капитала на „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД

Проспект за първично публично предлагане
Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД, публикувани на 21.04.2022

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК
Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа
Заявка за записване
График за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на КМ Грийн Енерджи фонд АД

08.08.2022

Уведомление за резултата на подписката за увеличението на капитала на „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД

06.06.2022

Съобщение за удължаване на срока на публично предлагане на акции на „КМ Грийн Енерджи фонд “ АД