Публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Проспект, публикуван на – 06.10.2021 г. Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

График за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“
Съобщение за увеличение на капитала
Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите дялове
Заявка за записване