Одобрен проспект на емисия облигации, издадени от „Форуком Фонд Имоти“- АДСИЦ – 14.09.2021 г.

Одобрен проспект на емисия облигации, издадени от „Форуком Фонд Имоти“- АДСИЦ – 14.09.2021 г.
Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа