Проспект на емисия облигации, издадена от Черноморски холдинг АД

Одобрен проспект на емисия облигации, издадена от Черноморски холдинг АД

Одобрен проспект
Застрахователна полица и анекс 1 към нея
Анекс 2 към застрахователна полица Анекс 3 към застрахователна полица Договор с довереник на облигационерите Анекс 1 към Договор с довереник на облигационерите