Проспект за първично публично предлагане на Феникс капитал холдинг АД

Проспект за първично публично предлагане на Феникс капитал холдинг АД, одобрен на 26.08.2021 г

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК
Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа
График за публично предлагане
Заявка за записване