Публично предлагане на дялове от НДФ „Динамик“

Проспект, публикуван на 07.06.2021 г.
Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за публично предлагане на дялове от НДФ „Динамик“ 

Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа
Съобщение за предлагане на дялове
Заявка за записване